home phone envelope LinkedIn Facebook Twitter Instagram search

PRIS OG FORSIKRING
Hans Fogtdal Advokatfirmaet  (cvr. nr. 19633047) indehaves af advokat Hans Fogtdal, der er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Hans Fogtdal fungerer også som forsvarer i straffesager. Salæret til en beskikket advokat i en straffesag fastsættes af retterne i Danmark ud fra såkaldt vejledende salærtakster. Du kan se taksterne her.

Det fremgår af taksterne, at salæret fastsættes med udgangspunkt i en timesats på kr. 1.690,- med tillæg af moms, dvs. en timesats på kr. 2.112,50 inkl. moms. Salæret betales i første række af statskassen. Hvis du findes skyldig, bliver salæret efterfølgende opkrævet hos dig. Ud over salæret til forsvareren vil du normalt skulle betale for udgifter til sagen som f.eks. blodprøver, DNA-undersøgelser o.lign. Der vil være mulighed for at få en afdragsordning.

Advokatfirmaet har tegnet ansvarsforsikring og garantiordning hos HDI Global SE Denmark Branch, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø, efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokat Hans Fogtdal, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokatfirmaet et et personligt drevet advokatfirma, der ikke benytter lovvalgs – eller værnetingsaftaler.

Advokat Hans Fogtdal er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Klager over advokaters salærer eller adfærd behandles af advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Yderligere oplysninger kan findes på nævnets hjemmeside, som kan findes her.

Advokat Hans Fogtdal er medlem af Advokatsamfundet og Landsforeningen af Forsvarsadvokater.

Konto i Danske Bank konto. nr.xxxx