home phone envelope LinkedIn Facebook Twitter Instagram search
law firm

Hans Fogtdal, advokat

Økonomisk kriminalitet

Specialiseret i økonomisk kriminalitet med baggrund som vicestatsadvokat i bagmandspolitiet og erhvervsadvokat.

Økonomisk kriminalitet omfatter en række forskellige former for kriminalitet, fx bedrageri, underslæb, mandatsvig, skyldnersvig, skatte- og momssvig, børskriminalitet, kædesvig og hvidvask.

Behandling af sager om økonomisk kriminalitet kræver særlig indsigt, robusthed og erfaring hos forsvareren, fordi sagerne karakteriseret ved deres

  • Betydelige omfang
  • Høje kompleksitet
  • Vanskelige retlig vurderinger
  • Mange dage i retten

Erhvervsstrafferet

Erhvervsret + strafferet = Erhvervsstrafferet

Rådgiver om alle dele af erhvervsstrafferetten i forbindelse med myndighedernes tilsyn, kontrol og håndhævelse, herunder om nødvendigt som forsvarer.

Virksomheder bliver ramt af kriminalitet og svig af forskellig art. Det kan være fra eksterne kilder som f.eks. industrispionage og cyberkriminalitet – eller fra interne kilder som f.eks. illoyale ansatte, der misbruger adgang til virksomheden. Kompleksiteten i disse sager er stor, og kendskab til intern efterforskning, dokumentation og samarbejde med myndighederne er afgørende.

Virksomheder og ledelser, der står overfor en straffesag, kan få rådgivning i alle faser.

Rådgivning om kommunikation med myndigheder og politi.

Compliance

Vær forberedt på myndighedernes tilsyn, kontrol og håndhævelse.

Rådgivning på tværs af juridiske områder i samarbejde med eksperter.

Virksomhedernes arbejde med at overholde loven fylder mere. Lovgivningen og brug af straf og sanktioner er blevet en væsentlig vigtigere faktor i virksomhedernes perspektiv end tidligere, og compliance fylder stadig mere. Er der risiko for, at regler er blevet overtrådt, vil ledelsen i en virksomhed derfor ikke bare skulle rette op på fejlen, men også overveje, hvordan virksomheden og ledelsen skal forholde sig til de forskellige involverede myndigheder.

Rådgivningen kan herunder bestå i

  • gennemførsel af compliance checks, audits or reviews,
  • udarbejdelse af GAP-analyser. Udarbejdelse af juridiske analyser og manualer mv. Undervisning på udvalgte områder, skræddersyede træningsforløb, udarbejdelse af e-learningsmoduller, mock dawn raids, nyhedsformidling om compliance og håndhævelse.

Advokatundersøgelser og investigations

Med mangeårig erfaring i undersøgelse af omfangsrige, komplicerede og ømtålelige forhold i virksomheder i alle størrelser, herunder af afdækning af økonomisk kriminalitet eller andre uregelmæssigheder, vil vi i samarbejde med erfarne efterforskere og andre mulige eksperter kunne sikre, at der kan gennemføres en diskret, professionel og effektiv intern undersøgelse, således at virksomhedens fortsatte drift sikres.

Vi kan vurdere konkret adfærd i forhold til etik og strafferet. Vi kan foretage juridiske udredninger, retlige og faktiske undersøgelser og efterforskning for at kortlægge særlige hændelsesforløb, mistanke om regelbrud eller ulovligheder. Det kan fx gælde sager om mistanke om økonomisk kriminalitet, overtrædelse af regler om forretningshemmeligheder, undersøgelser i hvidvasksager, undersøgelse af hændelsesforløb i forbindelse med forsikringsopgør.

Forsvarer i straffesager

Med 20 års erfaring med straffesager kan jeg fungere som forsvarsadvokat indenfor for alle strafferetlige områder. Jeg bistår bl.a. med følgende:

  • Fastlæggelse af forsvarsstrategi
  • Bistand under afhøring hos politi, SKAT eller andre myndigheder
  • Iværksættelse af yderligere efterforskning
  • Aktivt forsvar i byret, landsret og Højesteret